function entitycache_entity_delete

cis7 entitycache.module entitycache_entity_delete($entity, $type)
cle7 entitycache.module entitycache_entity_delete($entity, $type)
elmsmedia7 entitycache.module entitycache_entity_delete($entity, $type)
icor7 entitycache.module entitycache_entity_delete($entity, $type)
meedjum_blog7 entitycache.module entitycache_entity_delete($entity, $type)
mooc7 entitycache.module entitycache_entity_delete($entity, $type)

Implements hook_entity_delete().

File

sites/all/modules/ulmus/entitycache/entitycache.module, line 289
Allows for caching of core entities.

Code

function entitycache_entity_delete($entity, $type) {
  $info = entity_get_info($type);
  list($id) = entity_extract_ids($type, $entity);
  if (!empty($info['entity cache'])) {
    cache_clear_all($id, 'cache_entity_' . $type);
  }
}